Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městská část Praha - Benice
MČ Praha- Benice

Právní úprava

Právní úprava městských částí

Výňatek ze zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

Orgány městské části

DÍL 1
Zastupitelstvo městské části

§ 87

(1)  Zastupitelstvo  městské  části  je  složeno z členů zastupitelstva městské části.

(2)  Na  postavení  a jednání zastupitelstva městské části a na práva a povinnosti  jeho  členů  se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení  a  jednání  zastupitelstva hlavního města Prahy a na práva a povinnosti  členů  zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. Na rozhodování zastupitelstva městské části se použije ustanovení  vztahující  se na rozhodování zastupitelstva hlavního města
Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.

(3)  Uvolněnému členu zastupitelstva městské části a neuvolněnému členu zastupitelstva  městské  části, pokud vykonává funkci starosty, jemuž v době  konání  voleb  do zastupitelstva městské části příslušela měsíční odměna,  náleží  tato  odměna  ještě  po dobu 3 měsíců od konání voleb, pokud mu nevznikl opětovný nárok na měsíční odměnu.

(4)  Uvolněnému členu zastupitelstva městské části a neuvolněnému členu zastupitelstva  městské  části,  pokud  vykonává funkci starosty, jehož funkční  období  skončilo  před konáním voleb do zastupitelstva městské části,  může  být  měsíční  odměna poskytnuta ještě po dobu 3 měsíců po skončení jeho funkčního období.

(5)  Uvolněnému  členu  zastupitelstva  městské  části,  na kterou byla zákonem  nebo  Statutem  přenesena  alespoň  část působnosti pověřeného obecního  úřadu,  náleží  zvýšení  měsíční  odměny  o částku stanovenou prováděcím právním předpisem.

 § 88

(1)  Počet  členů zastupitelstva městské části na příští volební období stanoví zastupitelstvo městské části nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do  zastupitelstev  v  obcích.  Pokud  nebyl počet členů zastupitelstva určen  v  této  lhůtě, volí se počet členů zastupitelstva městské části podle dolní hranice rozpětí uvedeného v odstavci 2.

(2) Zastupitelstvo městské části při stanovení počtu  členů zastupitelstva  městské  části  přihlédne  zejména  k  počtu obyvatel a velikosti  územního  obvodu městské části. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo městské části mělo v městské části
a)   do  500 obyvatel  5 až  9 členů,
b) nad  500 do  3 000 obyvatel  7 až 15 členů,
c) nad  3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů,
d) nad 10 000 do 30 000 obyvatel 15 až 25 členů,
e) nad 30 000 do 70 000 obyvatel 25 až 35 členů,
f) nad 70 000 obyvatel     35 až 45 členů.

(3)Počet  členů zastupitelstva městské části, který má být zvolen, se oznámí  na  úřední  desce^11a) úřadu městské části a případně též jiným způsobem v místě obvyklým nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení.

(4) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva městské části je  počet  obyvatel  městské  části  k  1. lednu roku, v němž se konají volby.

(5) Dojde-li ke  sloučení  městských  částí,  stanoví  počet  členů zastupitelstva městské  části,  který  má  být  zvolen,  Magistrát  v přenesené  působnosti. Při stanovení počtu členů zastupitelstva městské části se postupuje podle odstavce 2 obdobně.

§ 89

(1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených  tímto nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno

a) volit  starostu  městské  části,  zástupce starosty městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,

b) stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části,

c) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,

d)  vyjadřovat  se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,

e) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,

f) vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy,

g) schvalovat regulační plán pro území městské části,

h)  schvalovat  program  rozvoje  městské  části  v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy,

i) schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části,

j) zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,

k) zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení  bez  právní  subjektivity  a  schvalovat jejich zakladatelské listiny,  společenské  smlouvy,  zakládací  smlouvy, zakládací listiny, stanovy  a  zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části v již založených nebo zřízených právnických osobách,

l)  rozhodovat  o  spolupráci  městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními samosprávnými celky a o formě této spolupráce,

m) rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části,

n) udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části,

o)  rozhodovat  o  zrušení  usnesení  rady  městské  části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102.

(2)  Zastupitelstvu  městské  části  je  vyhrazeno  rozhodovat o těchto majetkoprávních  úkonech,  pokud  jsou  městským  částem  zákonem  nebo Statutem svěřeny:

a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky nebo dotace, o  převzetí  dluhu,  o  převzetí  ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení orgány městské části,

b)  o  peněžitých  a  nepeněžitých  vkladech  orgánů  městské  části do obchodních společností a svazků,

c) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob založených nebo zřízených městskou částí,

d) o nabytí a převodu nemovitých věcí,

 e)  o  bezúplatných  převodech  movitých  věcí  včetně  peněz tuzemským právnickým  a  fyzickým  osobám  na  vědu,  výchovu  a  vzdělávání,  na charitativní,  sociální,  zdravotnické  a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce vyšší než 50 000 Kč  ročně  jednomu  a  témuž  subjektu,  s  výjimkou  poskytování jednorázových sociálních  výpomocí  občanům  a  s  výjimkou  darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,

f) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části,

g)  o  vzdání  se  práva,  prominutí  pohledávky  a úplatném postoupení pohledávky vyšší než 100 000 Kč,

h) o zastavení nemovitých věcí,

i) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100 000 Kč,

j) o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

k) o věcných a peněžitých darech právnickým a fyzickým osobám v hodnotě vyšší než 50 000 Kč.

(3)  Zastupitelstvu  městské  části  nepřísluší  vydávat obecně závazné vyhlášky.

(4) Zastupitelstvo  městské  části  rozhoduje  v  otázkách  přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

§ 90

K  platnému  usnesení  a  rozhodnutí  zastupitelstva městské části nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva městské části, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.^19a)

 § 91

zrušen

§ 92

(1)  Jestliže  nebude ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva městské  části  svoláno  ve  stanovené  lhůtě  (§ 61 odst. 1), svolá je Magistrát do 15 dnů ode dne marného uplynutí této lhůty.

(2)  Starosta  městské  části je povinen svolat zasedání zastupitelstva městské  části  též na základě písemné žádosti primátora hlavního města Prahy.

(3)  Nesejde-li  se  zastupitelstvo  městské  části po dobu delší než 6 měsíců  tak,  aby  bylo  schopno se usnášet, rozpustí je zastupitelstvo hlavního  města  Prahy. Proti tomuto rozhodnutí může městská část podat žalobu  k  Městskému  soudu v Praze.^22) Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo  městské části, popřípadě určen správce městské části (§ 93),  zabezpečuje  úkoly  v  samostatné  působnosti  městské části rada městské  části; není-li zvolena, zabezpečuje je starosta městské části. V  tomto  případě radě městské části, a není-li zřízena, ani starostovi městské  části  nepřísluší rozhodovat ve věcech vyhrazených zastupitelstvu  městské  části podle § 89 s výjimkou schválení rozpočtu městské části.

(4)  Nebude-li  zastupitelstvo  městské  části  nebo jiný orgán městské části  postupovat  v  souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit místní  referendum  nebo  s  výsledky  místního  referenda  konaného  v záležitosti samostatné působnosti městské části hlavního města Prahy na území městské části hlavního města Prahy, vyzve primátor hlavního města Prahy  zastupitelstvo  městské části, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu. Jestliže  tak  zastupitelstvo  městské  části  neučiní,  zastupitelstvo hlavního  města Prahy je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může městská část podat žalobu k soudu.^22)

 § 93

(1) Ředitel Magistrátu jmenuje správce městské části, pokud

a)  se  opakovaně neuskuteční vyhlášené volby do zastupitelstva městské části  z  důvodu  nedostatku  kandidátů na členy zastupitelstva městské části, anebo proto, že nebyla ustavena volební komise,

b) poklesne počet členůzastupitelstva  městské  části o více než o polovinu z celkového počtu stanoveného podle § 88, nebo

c)dojde k rozpuštění  zastupitelstva  městské části z důvodů, které stanoví tento zákon.

(2) Správce  městské  části  je  v  čele úřadu městské části (§ 103) a zabezpečuje  výkon  přenesené  působnosti  městské části. Jde-li o úřad městské  části,  kde byla zřízena funkce tajemníka úřadu městské části,
je tento tajemník úřadu podřízen správci městské části. Správce městské části  zabezpečuje  úkoly v oblasti samostatné působnosti městské části podle § 89 odst. 1 písm. i) a § 94 odst. 2.

(3) Ředitel Magistrátu kontroluje činnost správce městské části. Osobní a  věcné  výdaje  spojené  s výkonem funkce správce městské části hradí hlavní město Praha.

(4) Činnost správce městské části končí dnem ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva městské  části.  Na  ustavujícím  zasedání zastupitelstva městské části podá správce městské části zprávu o výkonu
své funkce a o stavu hospodaření a majetku městské části.

DÍL 2
Rada městské části

§ 94

(1) Na postavení a jednání rady městské části a na práva a povinnosti jejích členů se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání  a  na  práva  a  povinnosti  členů  rady hlavního města Prahy,
není-li  zákonem  stanoveno jinak. Na rozhodování rady městské části se obdobně  použijí  ustanovení vztahující se na rozhodování rady hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.

(2) Radě městské části je vyhrazeno

a) zabezpečovat hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu,

b) na návrh tajemníka úřadu městské části zřizovat a rušit odbory úřadu městské části a schvalovat organizační řád úřadu městské části,

c)  na  návrh tajemníka úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů úřadu městské části  a  stanovit  jejich  plat  podle  zvláštních  právních předpisů; jmenování nebo odvolání vedoucího odboru bez návrhu tajemníka
úřadu je neplatné,

d) stanovit celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části a do zařízení městské části bez právní subjektivity,

e)  prohlašovat  náhradníka  za  člena  zastupitelstva městské části na uprázdněný mandát,

f) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva městské části, komisemi rady městské části,

g)  plnit  vůči  právnickým  osobám a zařízením zřízeným nebo založeným zastupitelstvem  městské části úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních právních předpisů,  nejsou-li  vyhrazeny  zastupitelstvu
městské části,

 h)  provádět  rozpočtová  opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem městské části.

 (3) Rada městské  části  rozhoduje  v  záležitostech  patřících  do samostatné  působnosti  městské  části,  pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu  městské  části  nebo pokud si je zastupitelstvo městské
části nevyhradí.

(4) Rada  městské  části rozhoduje v oblasti přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

§ 95

(1)  Počet  členů  rady městské části činí nejméně 5 a nejvýše 9 členů, přičemž  nesmí  přesahovat  jednu  třetinu  počtu  členů zastupitelstva městské  části.  Rada  městské části se nevolí v městských částech, kde
zastupitelstvo městské části má méně než 15 členů.

(2) V městských  částech, kde se rada městské části nevolí, plní její funkci  starosta,  s  výjimkou pravomocí uvedených v § 94 odst. 2 písm. b), d) a e); tyto úkoly plní zastupitelstvo městské části.

§ 96

(1) Poklesne-li  v  průběhu  funkčního období počet členů rady městské části pod polovinu  stanoveného  počtu  a  na  nejbližším  zasedání zastupitelstva městské  části  nebude  doplněn  alespoň  na  polovinu stanoveného počtu, vykonává její  funkce  až  do  doplnění  počtu zastupitelstvo  městské  části.  Zastupitelstvo  městské  části  může v takovém  případě  svěřit  plnění  úkolů  rady  městské části starostovi městské části.

(2) Poklesne-li  v průběhu funkčního období počet členů zastupitelstva městské  části  pod  spodní  hranici  stanovenou  v  §  88 odst. 2 a na uprázdněné  mandáty  nenastoupí  náhradníci, končí činnost rady městské
části  uplynutím  30 dnů od uprázdnění mandátů v zastupitelstvu městské části.

(3) Jestliže  v  průběhu  funkčního  období  přesáhne počet členů rady městské  části  jednu třetinu počtu členů zastupitelstva městské části, aniž  počet  členů  zastupitelstva  městské části poklesne pod 11, plní rada městské části nadále své funkce.

DÍL 3
Starosta městské části

§ 97

(1)  Na  postavení  a  jednání starosty městské části a na jeho práva a povinnosti  se  obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání a na práva a povinnosti primátora hlavního města Prahy, není-li zákonem  stanoveno  jinak.  Na  rozhodování  starosty  městské části se obdobně  použijí  ustanovení  vztahující  se  na  rozhodování primátora hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.

(2)  Starosta  městské části jmenuje a odvolává tajemníka úřadu městské části  po  předchozím  souhlasu ředitele Magistrátu a stanoví jeho plat podle zvláštních právních  předpisů,  je-li  tato  funkce  zřízena; jmenování  nebo  odvolání tajemníka úřadu městské části bez předchozího souhlasu ředitele Magistrátu je neplatné.

§ 98

Starosta městské části je  oprávněn  při  zabezpečování  místních záležitostí  veřejného  pořádku  městské  části  požádat  o  součinnost Policii  České  republiky  nebo  městskou policii hlavního města Prahy. Policie  České  republiky  nebo městská policie hlavního města Prahy je povinna  požadovanou spolupráci poskytnout, pokud jí v tom nebrání jiné zákony.

§ 99

(1) Starosta městské části je  oprávněn  zúčastnit  se  jednání zastupitelstva  hlavního  města  Prahy  s  hlasem poradním; na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy mu musí být uděleno slovo, jedná-li se  o  záležitosti  příslušné  městské části. Starosta městské části je oprávněn  zúčastnit se jednání rady hlavního města Prahy, jedná-li se o návrh podaný městskou částí.

(2)  Starostu  městské části zastupuje zástupce starosty městské části. Zastupitelstvo městské části může zvolit více zástupců starosty městské části.

DÍL 4
Výbory  zastupitelstva  městské  části,  komise  rady  městské  části a zvláštní orgány městské části

§ 100

(1)  Na  postavení  a  jednání  výborů  zastupitelstva  městské části a zvláštních  orgánů  městské  části  a  na  jejich práva a povinnosti se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání a práva a  povinnosti  výborů  zastupitelstva hlavního města Prahy a zvláštních orgánů  hlavního  města  Prahy,  není-li  zákonem  stanoveno  jinak. Na rozhodování zvláštních orgánů  městské  části  se  obdobně  použijí ustanovení  vztahující  se  na  rozhodování  zvláštních orgánů hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.

(2)  Zastupitelstvo  městské části zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.

§ 101

(1)  Rada  městské  části zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě městské části.

(2) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

(3) Komise je ze své činnosti odpovědná radě městské části.

§ 102

Starosta  městské  části  pozastaví  výkon usnesení rady městské části, má-li  za to, že je nesprávné. Věc předloží k rozhodnutí zastupitelstvu městské  části  na  jeho nejbližším zasedání, které je povinno usnesení rady městské části projednat a v případě potřeby zjednat nápravu.

 DÍL 5
Úřad městské části

 § 103

Na  postavení  a  jednání  úřadu  městské  části na práva a povinnosti, tajemníka a zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části se  obdobně  použijí  ustanovení  vztahující  se na postavení a jednání Magistrátu,  na  práva  a  povinnosti ředitele Magistrátu a zaměstnanců hlavního  města  Prahy  zařazených  do  Magistrátu,  není-li  stanoveno zákonem  jinak.  Na  rozhodování úřadu městské části se obdobně použijí ustanovení  vztahující  se  na  rozhodování Magistrátu, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.

 § 104

 (1)  Úřad  městské  části tvoří starosta, zástupce (zástupci) starosty, tajemník  úřadu městské části, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části. Není-li funkce tajemníka úřadu  městské  části  zřízena,  vykonává  tuto funkci starosta městské části.  V  úřadech  městských  částí,  kterým je svěřen výkon přenesené působnosti  v  rozsahu pověřeného obecního úřadu nebo obce s rozšířenou působností,  se  zřizuje  funkce  tajemníka úřadu městské části vždy. V čele úřadu městské části je starosta.

 (2)  Zastupitelstvo  městské  části  může  rozhodnout  o zřízení funkce tajemníka  úřadu  městské  části. Za plnění uložených úkolů je tajemník úřadu  městské  části  odpovědný starostovi městské části. Na tajemníka
úřadu městské části se vztahují ustanovení § 84 a 85 tohoto zákona.

 (3)  Úřad  městské  části  vykonává přenesenou působnost městské části, není-li zákonem svěřena jiným orgánům městské části.

Úřad MČ

Benický Dostavník

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pražský okruh

Zajímá Vás, jak bude vypadat připravovaný obchvat Prahy od D1 až po Běchovice?

Pusťte si video zde


nahoru