Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městská část Praha - Benice
MČ Praha- Benice

Poplatky za psy

Místní poplatek za psa

Obecné informace

Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/90 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sbírky právních předpisů hl.m.Prahy o poplatku ze psů. Poplatek ze psů platí chovatel obci (MČ Praha - Benice) příslušné podle místa trvalého pobytu (fyzická osoba)  nebo sídla (právnická osoba). Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíce. Přihlásit psa je chovatel povinen u správce poplatku – úřadu MČ Praha - Benice. Poplatník je povinen podat přiznání k místnímu poplatku ze psů  do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Do 15 dnů je rovněž poplatník povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přihlašovací povinnost mají i občané, kteří chovají psa, jenž podle zákona či vyhlášky poplatku nepodléhá.
Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li  poplatková povinnost během roku, za jednotlivé měsíce (i započaté) se platí jedna dvanáctina sazby poplatku. Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce , ve kterém k této skutečnosti došlo.
Každý chovatel psa chovaného na území hl.m.Prahy je povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců označit mikročipem nebo tetováním. Označení psa mikročipem  provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba. Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip nebo odborně způsobilé osoby, která provedla tetování psa, si chovatel k doložení trvalého označení, vyžádá potvrzení, na němž je uvedené číslo mikročipu nebo vytetované číslo. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu. Označování psů  se provádí na náklady chovatelů.
Chovatel je povinen do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů,  kterou vede Magistrát hl.m.Prahy,odbor občansko-správních agend, Škodův palác, Jungmannova 29, Praha 1. Přihlášení do této evidence se provádí  pomocí registrační karty chovatele (viz web magistrátu hl.m.Prahy). Chovatel je povinen evidenci odhlásit nejpozději do 30 dnů od ukončení chovu psa na území hl.m.Prahy, nebo jeho uhynutí.

Kdo může přihlásit psa k poplatku:
Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba)

Kde, s kým a kdy můžete psa přihlásit:
Úřad městské části Praha - Benice – kontakty

Formuláře

Jaké doklady je třeba mít s sebou:

 • Průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu)
 • Doklad o přiznání důchodu (nižší sazba poplatku)
 • Doklad o převzetí psa z útulku, je-li z útulku

Jaké jsou sazby poplatku:

V bytě:

 • za jednoho psa  1 500,– Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 250,– Kč

 V rodinném domě:

 • za jednoho psa 300,– Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,– Kč

Poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu:

 • za jednoho psa 200,– Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,– Kč

Držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu:

 • za jednoho psa 600,– Kč
 • za druhého a každého dalšího psa 900,– Kč

Splatnost poplatku a jak poplatek uhradit:

 • Poplatek je splatný  bez vyměření předem, a to nejpozději do 31. března každého roku
 • Poplatek se hradí přímo na úřadě městské části nebo bezhotovostním převodem na účet č. 2000722379/0800
 • Variabilní symbol: 1341+ číslo popisné nemovitosti (příklad u psa hlídajícího úřad MČ by byl VS 134121)

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří městská část poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich část může městská část zvýšit až na trojnásobek.

Osvobození a úlevy: 

Od poplatku ze psů je osvobozen:

 • držitel ZTP/P
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob s těžkým zdravotním postižením
 • držitel psů převzatých z útulků provozovaných na území hl.m.Prahy po dobu dvou let od převzetí
 • držitel psů, chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 • držitel psů služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
 • držitel psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci,konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost

Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Úřad MČ

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
2
14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Benický Dostavník

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pražský okruh

Zajímá Vás, jak bude vypadat připravovaný obchvat Prahy od D1 až po Běchovice?

Pusťte si video zde


nahoru