Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městská část Praha - Benice
MČ Praha- Benice

Programové prohlášení

Zastupitelstva MČ Praha – Benice pro volební obdobbí 
2022 - 2026

Jako zastupitelé Městské části Praha – Benice budeme ctít a zároveň dále rozvíjet hodnoty, které plynou nejen z našeho volebního programu, ale také z výjimečné lokality naší obce. Budeme usilovat o to, aby si Benice zachovaly ráz malé obce, zůstaly sousedské, přátelské a zelené, ale přitom poskytovaly svým občanům všechny výhody, které přináší poloha na hranici hlavního města.

Proto budeme ochraňovat a rozšiřovat okolní zelené plochy a zároveň ve spolupráci s příslušnými odpovědnými složkami usilovat o to, aby občané Benic mohli využívat kvalitní obecní infrastrukturu, co nejširší nabídku služeb i kulturního a sportovního vyžití.

Při jednání s jinými městskými částmi, politickými subjekty a soukromými společnostmi budeme vystupovat sebevědomě a vždy hájit zájmy občanů Benic. Zároveň se ale budeme snažit o spolupráci, otevřenou a vstřícnou komunikaci s okolními městskými částmi a obcemi.

Při správě Městské části Praha – Benice budeme jednat v souladu s naším volebním programem. Proto budeme:

 • usilovat o ochranu a péči ceněného území přírodního parku Botič – Milíčov kolem Pitkovického potoka, ale také dalších zelených ploch, které chceme nadále rozvíjet,
 • pokračovat v realizaci projektů, které jsme rozpracovali v minulém volebním období a mezi které patří revitalizace návsi, hřbitova či koryta Pitkovického potoka,
 • zasazovat se o opravy a rozvoj infrastruktury v obci,
 • pokračovat ve snaze o budování rekreačních a sportovních zón.

Absolutní prioritou je pro nás zachování celkového charakteru obce, proto budeme bránit masové výstavbě a rozsáhlým developerským projektům. Budeme akceptovat pouze žádosti o stavbu rodinných domů v prolukách uvnitř obce na pozemcích, které jsou k tomuto účelu určeny, a na pozemcích na okraji obce, které jsou v územním plánu již vedeny jako stavební.

Rozpočtové vztahy s Magistrátem hlavního města Prahy nám v současnosti umožňují sestavit vyrovnaný rozpočet, v rámci kterého lze zajistit primárně běžný provoz obce a stávající rozsah služeb pro benické občany. V případě jiných investic bude ovšem nezbytné hledat jiné finanční zdroje. Budeme se proto snažit v maximální možné míře využívat dotační programy Evropské unie, Magistrátu hlavního města Prahy, ale také kooperovat v pokrývání nákladů s okolními městskými částmi.

Společně s dalšími malými městskými částmi budeme usilovat o navýšení prostředků čerpaných z rozpočtu HMP. V případě odůvodněných dlouhodobých investic můžeme po odpovědném zvážení využít finanční rezervu, kterou městská část disponuje díky úspoře z minulých let.

V návaznosti na programové priority bude Zastupitelstvo MČ Praha–Benice:

 1. Pokračovat v projektu Revitalizace návsi, která zůstane zeleným srdcem obce, díky upraveným cestám a novým prvkům ale bude také prostorem pro setkávání i akce.
 2. Pokračovat v projektu Revitalizace potoka – už nechceme betonové desky v korytě, ale hodláme vrátit potoku přírodní charakter.
 3. Usilovat o vznik workoutového hřiště, pro které máme vybraný prostor na hranici obce i několik návrhů na realizaci.
 4. Pokračovat v projektu Revitalizace hřbitova, který jsme občanům představili na konci minulého volebního období. Věříme, že místo posledního odpočinku našich předků i přátel zaslouží citlivou rekonstrukci.
 5. I nadále budeme usilovat o přesunutí konečné autobusu. Hotový projekt počítá nejen s prodloužením linek autobusů 226 a 228 na hranici obce, kde bude konečná, ale také s přesunutím kontejnerů na třídění odpadu od silnice do Nupak na vhodnější místo.
 6. Nepřestaneme pečovat o zeleň. Vážíme si toho, že žijeme na hranici města a přírody. Proto ji chceme chránit a rozvíjet zelené plochy.
 7. Postupnými kroky budeme pokračovat v ambiciózním projektu, jehož cílem je proměnit budovu prodejny na návsi ve společenské centrum s knihovnou, kavárnou, prostorem pro cvičení i přednášky. Jsme si přitom vědomi skutečnosti, že tohoto cíle pravděpodobně nebude možné dosáhnout v rámci jednoho volebního období.
 8. Budeme se zasazovat o to, aby klidný život v Benicích nenarušily dopravní projekty. Nechceme, aby chystaná vysokorychlostní dráha vedla kolem Benic. Kdyby k tomu mělo přesto dojít, budeme se snažit o její uzavření do tunelu.
 9. Máme radost z toho, že se veřejné akce těší velkému zájmu. Proto budeme i dál vyhledávat nové aktivity pro občany, které bychom jim nabídli společně s těmi tradičními.
 10. Vážíme si práce dobrovolných hasičů, které nepřestaneme podporovat v jejich činnosti.

Samospráva

Benický Dostavník

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pražský okruh

Zajímá Vás, jak bude vypadat připravovaný obchvat Prahy od D1 až po Běchovice?

Pusťte si video zde


nahoru