Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městská část Praha - Benice
MČ Praha- Benice

Jednací řád Zastupitelstva

Zastupitelstva městské části Praha – Benice                

Čl. 1.
Úvodní ustanovení

Jednací řád Zastupitelstva upravuje zásady a způsob přípravy a průběhu jednání zastupitelstva a způsobu kontroly jeho usnesení.

Čl. 2.
Příprava zasedání Zastupitelstva

Řádné zasedání se koná zpravidla jednou za tři měsíce dle odsouhlaseného harmonogramu.

Mimořádné zasedání ZMČ musí být svoláno tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla písemná žádost jedné třetiny členů ZMČ, obsahující předmět jednání, doručena na úřad městské části.  Nebo na žádost primátora hl. m. Prahy.

O místě, době a navrženém programu připravovaného zastupitelstva budou občané informováni nejpozději 7 dnů před jeho konáním na úřední desce městské části, případně jiným vhodným způsobem.

Čl. 3.
Příprava jednání Zastupitelstva

1. Přípravu jednání Zastupitelstva organizuje starosta (zástupce starosty) městské části.  Každý člen Zastupitelstva má právo tento program jednání doplnit.

2.  Materiály pro jednání zastupitelstva obsahují zpravidla:

a) název materiálu
b) návrh usnesení

Čl. 4.
Základní zásady jednání zastupitelstva

1. Jestliže při zahájení zasedání ZMČ není ZMČ usnášeníschopné, starosta/ka zasedání ZMČ ukončí a svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání.

3. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

4.  Požádá-li na zasedání Zastupitelstva o slovo člen vlády, senátor nebo poslanec, musí mu být uděleno.

5. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání Zastupitelstva mají jeho členové, starosta, předsedové výborů a občan MČ, který dosáhl věku 18 let, je-li jeho žádost o projednání podepsána nejméně 0,5% občanů MČ.

Čl. 5
Účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva

1. Členové Zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého zasedání Zastupitelstva. Svou případnou neúčast jsou povinni s uvedením důvodu omluvit starostovi. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvají starostovi.

2.  Účast na zasedání Zastupitelstva stvrzují členové Zastupitelstva před zahájením svým podpisem do listiny přítomných.

Čl. 6
Průběh zasedání Zastupitelstva

1.  Starosta, nebo v jeho nepřítomnosti zástupce starosty (dále jen předsedající) zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání, zjišťuje výsledek hlasování a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh.

2.  Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na pořad a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh pořadu zasedání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

3.  V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit pořad zasedání, dá zvolit návrhový výbor a pověří dva členy zastupitelstva ověřením zápisu z tohoto zasedání. Potom sdělí případné námitky ověřovatelů předchozího zápisu.

4.  Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly podány, rozhodne o nich zastupitelstvo.

Čl. 7
Účast dalších osob na zasedání zastupitelstva

1.  Zasedání zastupitelstva se mohou zúčastnit všichni občané, kteří mají trvalý pobyt na území MČ a dosáhli věku 18 let.  Občané mají právo se vyjádřit (způsobem dle vlastního uvážení) ke všem záležitostem projednávaným na zasedání zastupitelstva městské části před hlasováním o nich.

Čl. 8
Příprava usnesení zastupitelstva

1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází z projednávaných zpráv a z diskuse členů zastupitelstva.

2. Usnesení musí obsahově odpovídat cílům sledovaným projednáváním problematiky a výsledkům zasedání.  Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulován stručně a adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení postupuje a zastupitelstvu předkládá návrhový výbor zvolený zastupitelstvem.

3.  Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, zástupci starosty a ostatním členům zastupitelstva a výborům zastupitelstva.

Čl. 9
Hlasování

1.  Byla-li rozprava ukončena, nebo nehlásí-li se nikdo o slovo ke zprávě, vyzve předsedající členy zastupitelstva, aby o návrhu hlasovali.

2.  Hlasuje se zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet.

3.  Usnesení zastupitelstva podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty.

Čl. 10
Dotazy členů zastupitelstva

1.  Člen ZMČ má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu a jeho zástupce, na předsedy výborů ZMČ, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je městská část a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které městská část založila nebo zřídila.

2. Souhrnnou zprávu o vyřízení všech dotazů, připomínek a námětů vznesených na zasedáních zastupitelstva předkládá starosta zastupitelstvu na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo.

3.  Uplatněné dotazy na zasedání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence na ÚMČ.

Čl. 11
Péče o nerušený průběh zasedání zastupitelstva

1.  Nikdo nesmí rušit při projevu řečníka, kterému bylo uděleno slovo.

2.  Předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

Čl. 12
Ukončení a přerušení zasedání zastupitelstva

1.  Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesne-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva, nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.

Čl. 13
Výbory zastupitelstva

1.  Zastupitelstvo městské části volí předsedu výboru z řad členů ZMČ, členy výboru z řad členů ZMČ a občanů městské části a tajemníka výboru z řad zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části. Počet členů výborů je vždy lichý.

2.  Členy finančního ani kontrolního výboru nemohou být starosta, zástupce starosty ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce Úřadu městské části.

Čl. 14
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva

1.  O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá starostou pověřený člen zastupitelstva. Ten také vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

2.  V zápisu se uvádí:
den a místo jednání, hodina zahájení a ukončení, doba přerušení, jména určených ověřovatelů zápisu a jména členů návrhového výboru, jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva, počet přítomných členů ZMČ, schválený pořad jednání, průběh rozpravy a jména řečníků, průběh a výsledek hlasování, podané dotazy a návrhy, přijatá usnesení.

3.  Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.

4.  Zápis se podepisuje starosta a určení ověřovatelé.

Čl. 15
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

1. Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva provádí zastupitelstvo na základě zprávy členů kontrolního výboru Zastupitelstva.

Čl. 16
Kluby členů zastupitelstva

1. Členové Zastupitelstva se mohou sdružovat v klubech, a to zpravidla podle příslušnosti k politickým stranám, mohou vytvořit též klub nestraníků. K ustavení klubu je třeba nejméně 3 členů Zastupitelstva.

2. Předseda klubu písemně oznámí starostovi ustavení klubu, jeho název a jména a příjmení členů zastupitelstva, kteří jsou jeho členy. Během volebního období též oznámí jména členů Zastupitelstva, kteří přestali být členy klubu nebo se stali jeho novými členy.

3. Kluby jsou oprávněny bezplatně používat ke své činnosti místnosti v prostorách Úřadu MČ Praha – Benice.

Čl. 17
Závěrečná ustnanovení

1. Zrušuje se jednací řád Zastupitelstva MČ Praha – Benice schválený 23. 3. 2007.

2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 11. 11. 2010

Samospráva

Benický Dostavník

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pražský okruh

Zajímá Vás, jak bude vypadat připravovaný obchvat Prahy od D1 až po Běchovice?

Pusťte si video zde


nahoru